درد دل.


بی وفا باشی وفایت میکنند
با وفا باشی خیانت میکنند
مهربانی گر چه ایین خوشی است
مهربان باشی رهایت میکنند....

 

خدایا!
کدام میوه ی ممنوعه را بچینم که از زمین برانی ام؟!

 

 


/ 0 نظر / 15 بازدید